Algemene Bezoekers-
voorwaarden

BOUWFESTIVAL XXL

BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt op Bouwfestival XXL.
Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

 • De bezoeker betreedt Bouwfestival XXL en neemt deel aan activiteiten op eigen risico.
 • Ouders, verzorgers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en het gedrag van kinderen onder de 16 jaar.
 • De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te weigeren en/of te verwijderen. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadevergoeding.
 • Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. Onze medewerkers zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.
 • De deelname aan alle activiteiten op Bouwfesitval XXL zijn op eigen risico. Bouwfestival XXL is niet aansprakelijk voor eventuele letsel.

 

Corona virus

 • Tijdens Bouwfestival XXL worden de op dat moment geldende richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld ten aanzien van het coronavirus gehanteerd. We vragen iedereen die Bouwfestival XXL betreedt om zich te houden aan deze maatregelen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 

Toegang & toegangsbewijs

 • Het is alleen mogelijk Bouwfestival XXL te betreden met een geldig toegangsbewijs. Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot Bouwfestival XXL en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van Bouwfestival XXL, tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op Bouwfestival XXL goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.
 • Eenieder die zich op Bouwfestival XXL bevindt, moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 • Onze medewerkers hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op Bouwfestival XXL bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen Bouwfestival XXL gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen op Bouwfestival XXL wanneer daartoe aanleiding is. Op Bouwfestival XXL verstaan we onder ‘visiteren’ de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Onder privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt verstaan de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend of uit het pand verwijderd.

 

Meegebrachte artikelen

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

 • Etens- en drinkwaren;
 • Gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas-en/of blik
 • (Soft/hard) drugs en alcohol;
 • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
 • Skates, fietsen, steps, skateboards etc.
 • (Huis)dieren;
 • Vlaggen of vlaggenstokken;
 • Drones en soortgelijke voorwerpen;
 • Selfiesticks;
 • Alle overige zaken welke, naar inzicht van onze medewerkers, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde.

 

Veiligheid

 • Aangaande de veiligheid van bezoekers is het voor bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is.
 • Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
 • Het is in verband met veiligheid verboden om op stoelen en tafels te gaan staan, bouwwerken en het podium te beklimmen, te stagediven, te crowdsurfen en te gooien met voorwerpen en vloeistoffen.

 

(Huis)dieren

 • (Huis)dieren worden niet toegelaten. Bouwfestival XXL biedt ook geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom!

 

Kleding en schoeisel

 • Op Bouwfestival XXL is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.
 • Het dragen van sport en/of club-geaffilieerde kleding is niet toegestaan.

 

Geluid

 • Op Bouwfestival XXL kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Bouwfestival XXL is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging.

 

Fotograferen en filmen

 • Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Bouwfestival XXL vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat je als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. Bouwfestival XXL behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 

Drukte

 • Bouwfestival XXL is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal bezoekers tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van Bouwfestival XXL kan worden bezocht. Bouwfestival XXL is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.

 

Roken

 • Er mag binnen de Jaarbeurs niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.

 

Alcohol

 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond Bouwfestival XXL. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Onze medewerkers zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot Bouwfestival XXL worden ontzegd.

 

Afval

 • Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

 

Schade en aansprakelijkheid

 • Bouwfestival XXL wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen.
 • Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt of ondervindt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de ticketbalie te melden, voordat de bezoeker Bouwfestival XXL verlaat. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten.
 • Bouwfestival XXL accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bouwfestival XXL of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij een bezoek aan Bouwfestival XXL in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden

 

Verplaatsing en annulering

 • Bouwmaat behoudt zich het recht voor Bouwfestival XXL in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van Bouwfestival XXL blijven de tickets geldig. Indien de bezoeker (in het geval van een verschoven Bouwfestival XXL) niet in de gelegenheid is, om in de vervangende periode Bouwfestival XXL te bezoeken, dan zal Bouwmaat ervoor te zorgen dat het toegangsgeld zo spoedig mogelijk wordt geretourneerd op de opgegeven bankrekening of creditcard, afhankelijk van de betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
 • Indien Bouwfestival XXL definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de toegangsbewijzen teruggestort op de bankrekening of creditcard van de bezoeker, afhankelijk van de betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 

Calamiteiten

 • Eenieder die zich op Bouwfestival XXL bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 • Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
 • De organisatie is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.